1. Home >
  2. Wettelijke vermeldingen
13-04-12

Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de website

Deze website is eigendom van BIOBAT bvba, met maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel, Masuistraat 6 en bereikbaar via het telefonisch nummer +32 2 203.41.31.
De vennootschap draagt het handelsregisternummer : HRBxl 484 739.

De website werd ontwikkeld door BVBA Web Solution Way, waarvan deze zich bevindt te 4520 Vinalmont 1 rue de Fumal, Belgie.

Alle bijwerkingen van deze website worden verzorgd door de heer Frank Willersinn.

Indien u een bug vaststelt, gelieve deze te melden op volgend adres : webmaster@web-solution-way.be.

 

.
Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden diensten

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen:

1. BIOBAT verleent zijn diensten (hierna “de diensten” genoemd) mits aanvaarding van onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna “voorwaarden” genoemd) die BIOBAT op elk willekeurig moment vrij kan wijzigen door rechtstreeks op de website kennisgevingen van wijzigingen of koppelingen naar dergelijke kennisgevingen te publiceren. Alle kennisgevingen kunnen u rechtsgeldig per e-mail worden toegestuurd. U wordt dus aangeraden geregeld de laatste versie van onderhavige voorwaarden te raadplegen.
BIOBAT kan ook andere diensten aanbieden waarvoor specifieke gebruiksvoorwaarden zullen moeten worden aanvaard vóór elk gebruik ervan.
Onderhavige voorwaarden zijn de schriftelijke neerslag van de volledige overeenkomst tussen u en BIOBAT met betrekking tot het gebruik van de dienst. Zij vernietigen en vervangen alle eerder gedane of recente mededelingen en voorstellen, zij het in elektronische vorm, schriftelijk of mondeling.

2. BIOBAT behoudt zich het recht voor op elk willekeurig ogenblik zijn diensten tijdelijk te schorsen voor het onderhoud, het wijzigen of het verbeteren van zijn website en/of de inhoud ervan zonder dat u aanspraak kunt maken op enige vorm van schadevergoeding.

3. Alle informatie die op de website wordt gepubliceerd, is enkel geldig voor BENELUX. De informatie betreffende producten en/of diensten kan inhoudelijke, technische of tikfouten bevatten of onvolledig zijn. BIOBAT biedt dan ook geen garantie voor de nauwkeurigheid van de inhoud van de informatie op de website.

4. Alle elementen van de website en de website zelf worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van BIOBAT, het merkenrecht, de wet op de bescherming van computerprogramma’s en databanken, enz.). Elke handeling die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten van BIOBAT is ten strengste verboden en zal gerechtelijk worden vervolgd. U bent dan ook niet gemachtigd om gelijk welke informatie (met inbegrip van logo’s, afbeeldingen, merknamen, enz.), software, producten of diensten die u via deze website hebt bekomen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, te vertegenwoordigen, te reproduceren, te publiceren, over te dragen, in licentie te geven of te verkopen, noch om afgeleide producten te creëren van de eerder vermelde elementen.

BIOBAT oefent geen enkele controle uit op websites waarnaar wordt verwezen en, meer in het algemeen, op de beoogde internetresources. BIOBAT is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of waarnaar wordt verwezen door deze websites of externe bronnen. Het is verboden om een hyperlink naar www.biofa.be te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze laatste. Het feit dat www.biofa.be een hyperlink naar een andere website vermeldt, betekent niet dat BIOBAT die website of de inhoud ervan onderschrijft. BIOBAT is geenszins aansprakelijk voor de informatie, meningen en aanbevelingen van deze derden. Bovendien is het mogelijk dat andere websites verwijzen naar www.biofa.be zonder dat BIOBAT daarvan op de hoogte is. BIOBAT kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van bewezen of beweerde schade of verlies als gevolg van of met betrekking tot het gebruik van of het feit dat u vertrouwen hebt gesteld in de inhoud, goederen of diensten die door deze websites of externe bronnen worden aangeboden.

5. BIOBAT hecht veel belang aan het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer. Het grootste deel van de informatie op deze site is beschikbaar zonder dat u uw persoonlijke gegevens hoeft in te voeren. Toch zult u soms persoonlijke gegevens moeten verstrekken.
In dat geval worden uw gegevens behandeld overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Dit betekent dat:
• uw persoonlijke gegevens alleen worden verzameld en verwerkt om u de informatie te bezorgen die u wenst
• de verwerking van uw persoonlijke gegevens zal worden beperkt tot het beoogde doel
BIOBAT neemt alle mogelijke veiligheidsmaatregelen  om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden misbruikt door derden.

6. De Belgische wetgeving is van toepassing. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

 

Februari 2012

Zie het nieuws als RSS Nieuws Biofa

Index van oorsprong

Index van oorsprong

  De index van oorsprong voor natuurverven is
 
Zie berichten
 
Close